Vine - גפן

 

Vine - גפן

אנשים בעלי יכולת רבה, מנהיגים מלידה, בעלי ידיעה ברורה לגבי מה נכון ומה לא נכון אשר משתמשים בכוחם על מנת להשתלט על סביבתם.
אינם מנסים לשכנע אחרים בדרכם ואינם נכנסים לויכוחים, אלא מצפים מהסביבה לקונפורמיות מוחלטת ויכולים אף להשתמש בבריונות וכוחניות כדי להשיג את מבוקשם.

התמצית מסייעת להם לנתב את כוחם כך שהוא ישמש להם כמעלה ולא כנשק.